పురుషులతో సమానంగా స్త్రీలు

1. Smita Sabharwal  - IAS

ఉద్యోగం పురుష లక్షణం అని ఒకప్పుడు చెప్పేవారు. అయితే, ఇప్పుడు పురుషులతో పాటుగా స్త్రీలు కూడా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. టెక్నాలజీ పెరగడంతో.. పురుషులతో సమానంగా స్త్రీలు కూడా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. చిన్న చిన్న ఉద్యోగాల మొదలు పెద్ద ఉద్యోగాల వరకు చేస్తున్నారు. రిస్క్ జాబ్స్ అయిన సివిల్ సర్వీస్ లలో కూడా మహిళలలు ఉన్నారు. మరి గ్లామర్ తో పాటు వారు చేస్తున్న ఉద్యోగాలకు అందం తెచ్చిన ఆ ఉద్యోగులు ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దామా.

About Us

Women are always special. We believe real power lies in them. Hence we put forward the monthly magazine for women Sthri Sakthi to appreciate,honour and inspire many more. “Sthri Sakthi” is a monthly bilingual magazine (Telugu and English) published since 2012. The magazine has 22 interesting women segments covering a broad spectrum of disciplines, expectingRead More